Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence

 

Task T2.b  - Artificial intelligence, autonomous and cooperative transport systems

 

 

Zúčastněné organizace

 

České vysoké učení technické                                                                        CIIRC

České vysoké učení technické                                                                        Fakulta dopravní

Vysoké učení technické v Brně                                                                      Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně                                                                      CEITEC

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR                                         ZOI

B:TECH, a.s.

DFC Design, s.r.o.

ŠKODA AUTO a. s.

"TMV SS" spol. s r.o.

 

 

Aplikační oblasti výsledku 

Dílčí projekt NCK KUI T2.b je zaměřen na využití metod umělé inteligence v oblasti dopravních systémů, zejména v simulačních systémech, automatické navigaci a souvisejících pomocných nástrojích. Vytvořený software system stack nabízí softwarovou podporu pro komplexní úlohy svázané s návrhem efektivních transportních/dopravních systémů, s jejich koordinací, volbou správných dílčích řešení a evaluací výkonu vozidel a jejich řidičů. Popis jednotlivých modulů následuje, jednotlivé podúlohy jsou definované takto:

 

 

T2.b1 - Optimalizace výkonu autonomních transportních systémů                           Ing. L. Přeučil, CSc., CTU CIIRC

T2.b2 - Generování map pro autonomní dopravní systémy                                       prof. Ing. L. Žalud, Ph.D., BUT CEITEC

T2.b3 - Umělá inteligence v autonomních dopravních systémech                             Ing. K. Horák, PhD., BUT FEEC

T2.b4 - Nástroje pro testování výkonu mobilních vozidel                                            doc. Ing. P. Bouchner, Ph.D., FTS CVUT

T2.b5 – Optimalizace výkonu řidiče                                                                                 doc. RNDr. B. Zitová, Ph.D., UTIA CAS

 

 

T2.b1 - Optimalizace výkonu autonomních transportních systémů - CTU CIIRC, B:TECH, a.s.

Prostředí pro demonstraci autonomních transportních systémů je zde definováno jako plně automatizovaný sklad. Sklad se skládá z dopravních uzlů (červeně) a orientované cesty mezi těmito uzly (černé křivky s šipkami).  Kromě dopravních uzlů se rozlišují čtyři speciální druhy uzlů – vychystávací stanice (tmavě modrá) ve který se balí zboží pro zákazníky, uzly fronty před vychystávací stanicí (světle modrá), dobíjecí stanice pro roboty (oranžová) a skladovací místa (regály se zbožím). Ve schématu jsou místa s regály vyznačeny zeleně. Vznikl softwarový rámec pro koordinaci skupiny robotů v  automatizovaném skladu a prostředí pro demonstraci tohoto systému v laboratorních podmínkách.

 

 

Příklad malého automatizovaného skladu

 

 

 

T2.b2 - Generování map pro autonomní dopravní systémy - Ph.D., BUT CEITEC;

 

Subsystém pro automatickou tvorbu trojrozměrných map okolí vozidla. Systém se sestává z hliníkové nosné konstrukce umístěné na střeše vozidla, sady senzorů, datových koncentrátorů, jednotek pro synchronizaci a napájecích jednotek. Byly vytvořeny datové sady pro textování a učení neuronových sítí pro detekci objektů v infračerveném spektru.

 

 

      

Umístění senzorického systému na vozidle.

 

 

T2.b3 - Umělá inteligence v autonomních dopravních systémech - BUT FEEC, DFC

 

Analýza vlivu záměrných degradací vstupních obrazových dat různých typů odpovídajících v praxi vyskytujícím se zkreslením. Realizace experimentů spočívala v implementaci a následné verifikaci vybraných architektur SSD Lite a Faster R-CNN.

 

            

 

T2.b4 - Nástroje pro testování výkonu mobilních vozidel - FTS CVUT, SKODA AUTO

 

Upravený vozidlový simulátor s možností integrace nových/ vyvíjených HW modulů vozidlových systémů. Systém pro hodnocení kvality těchto systému z hlediska grafického návrhu a funkčnosti. Speciální testovací prostředí a scénáře, implementované do vozidlového simulátoru, využitelné pro experimentální potřeby.

 

Interaktivní vozidlový simulátor

 

T2.b5 – Optimalizace výkonu řidiče - UTIA CAS, TMV SS

Sestava funkcí pro sledování výkonu řidiče na simulátoru používaném pro školení profesionálních řidičů. Monitorování chování řidiče a jeho reakcí poskytuje datové sady jednak pro analýzu dovedností řidiče, navíc nasbírané znalosti mohou být případně začleněné do vizuální asistence řidiče a školicích systémů.

 

 

 

Kontakty

T2.b1 - Ing. L. Přeučil, CSc.                                preucil@cvut.cz

T2.b2 - prof. Ing. L. Žalud, Ph.D.                      ludek.zalud@ceitec.vutbr.cz

T2.b3 - Ing. K. Horák, PhD.                                horak@feec.vutbr.cz

T2.b4 - doc. Ing. P. Bouchner, Ph.D.               bouchner@lss.fd.cvut.cz

T2.b5 - doc. RNDr. B. Zitová, Ph.D.                 zitova@utia.cas.cz

 

 

 

Identifikační číslo výsledku

TN01000024/10-V1

Název

System Software Stack

Druh výsledku dle RIV

R-software

Skutečný termín dosažení

12 / 2020